​Så er du på vej

​​Ring og hør nærmere:

75 13 63 84

Kontrolstof til Køreprøven - Taxi

Udstyr i vognen:

 • Der kan være et rektangulært friskilt bag forruden (skal være belyst når vognen søger og må ikke kunne belyses når vognen er optaget)
 • Taxameter. ( beløbet skal være oplyst om natten, og let læselig for kunderne)
 • På et synligt sted skal der være et kort med følgende oplysninger:
  • Bevilling, takstreglement samt kørselsreglement forefindes i vognen.
  • Vognen er godkendt til x-antal passagerer.
 • Er vognen tilsluttet et bestillingskontor, skal der være komunikationsradio i vognen.


Udstyr uden på vognen:

 • På begge sider af vognen skal der være påskrift med bestillingskontorets navn og telefonnummer.
 • Hvis vognen ikke er tilsluttet et bestillingskontor skal ejerens/firmats navn, adresse og telefonnummer stå på siderne af vognen.
 • Påskriften skal være permanent, og mindst 4 cm. Høj.
 • Bag på vognen skal der på et synligt sted være anbragt, den af kommunen udleverede, bevillingsnummerplade.
 • På taget skal der være anbragt et skilt med påskriften taxa, grønt lys fremad og rødt lys bagud.


Taxametret:

 • Taxametret skal funger i overensstemmelse med gældende takster.
 • Taxametrets forskellige forbindelser skal være plomberet.
 • Beskadiges en plombe, skal den omgående udskiftes.
 • Der skal forefindes en taxameterattest i vognen, fra et godkendt værksted. Attesten skal på forlangende forevises politiet.
 • Taxametret skal kunne angive følgende tal:
  • 1. Totale antal kørte km.
  • 2. Besatte km. (det antal km. Hvor taxametret har være tændt.)
  • 3. Kontrol km. ( det antal km. Sædekontakterne har være aktiveret.)
  • 4. Antal ture.
  • 5. Antal enheder.


Betaling:

 • Chaufføren har krav på at få betaling, efter taxametrets visning.
 • Chaufføren skal på foranledning udstede kvittering.
 • Chaufføren kan forlange forudbetaling før turens start.
 • Er der uenighed om betalingen, skal føreren på kundens foranledning køre til nærmeste politistation hvor betalingsspørgsmålet afgøres af politiet.
 • Der må ikke tages højere betaling end taxametrets visning, plus evt. godkendt tillæg for opbæring af bagage, cykler eller bagage uden på vognen.
 • Alt kørsel udføres med taxameter, medmindre der er tale om:
  • 1. Kørsel som led i et større arrangement. (f.eks. kommunal- kørsel)
  • 2. Der skriftligt, inden turens påbegyndelse er indgået aftale om en fast pris for kørslen.. Bestillingskontoret skal være underrettet om pris og bestemmelsessted inden turen påbegyndes. Start tid og pris skal føres ind i kørerbogen. en sådan tur skal desuden have en varighed af mere end 3 timer.


Trafikbogen:

 • Der må kun være en trafikbog i brug af gangen.
 • På forlangende skal trafikbogen forevises / udleveres til politiet.
 • Trafikbogen udleveres af kommunen, og er godkendt herfra.
 • Trafikbogen føres med kuglepen i tre eksemplarer.
 • Der må ikke laves rettelser, skrives der forkert slås en skråstreg over siden og tallene føres videre på den næste side.
 • Ved månedens udgang skrives vognens kilometertæller i trafikbogen.
 • Trafikbogen skal opbevares i 5 år, efter sidste indførsel.


Sådan føres trafikbogen:

 • Ved vagtens start skrives navn, samt fødselsdato på føreren.
 • Slut tallene fra sidste vagt skrives ind som start tal til den pågældende dag.
 • Dato samt starttidspunkt føres ind i bogen.
 • Ved vagtens afslutning, skrives taxametres tal i bogen.
 • Differensen mellem start tallene og sluttallene, angiver vagtens omsætning km. m.v.
  køres der tur på fast pris, skrives starttidspunkt samt beløb i bogen, ved turens begyndelse.
 • Fejlture skrives i bogen med tidspunkter og beløb.
 • Køres der retur med kunder (uden betaling) skrives kilometeren under returkørsel.


Chaufføren:

 • Chaufføren skal være velsoigneret og udvise høflig optræden.
 • Chaufføren skal medbringe sit kommunale førerkort og på forlangende forvise de kunden eller politiet.
 • Chaufføren skal, hvis kunden ønsker det, straks afbryde anden form for radioforbindelse (musikradio). Dette gælder dog ikke radioforbindelse til centralen.
 • Chaufføren må ikke ryge i vognen.
 • Chaufføren er ansvarlig for at der er div. Vejkort, kvitteringsblanketter og remme til fastspænding af cykler m.v. i vognen.


Kørslen:

 • Det er forbudt at holde uden for afmærkede holdepladser, og søge hyre.
 • Føreren har pligt til at køre med det antal passagerer som vogne er godkendt til.
 • Føreren skal udføre alt kørsel som kan foregå over fast broforbindelse.
 • Føreren kan nægte kørsel uden for landets grænser.
 • Er vogne tilsluttet et bestillingskontor, må føreren ikke udføre bestillinger uden om bestillingskontoret.
 • Kørslen skal foregå uden ophold, og af nærmeste vej. Kunden kan dog vælge en anden vej.
 • Føreren skal optage og afsætte passagerer efter kundens ønske.
 • Når vognen modtager en bestilling fra bestillingskontoret, skal kørslen udføres straks, der må ikke optages stopkunder, heller ikke selv om stopturen evt. passede med bestillingsturen.
 • Indkørsel på holdepladserne foregår altid bagfra.
 • Kunden kan selv vælge hvilken vogn han ønsker at køre med fra en holdeplads, hvor der holder flere vogne.
 • Der må ikke befinde sig andre i vognen, når vognen er ledig og søger hyre.
 • Føreren må ikke forsøge at opnå hyre, frem for andre vogne, ved tilråb eller ved at tilbyde rabatter til f.eks. restaurationer.
 • Vognen skal inden vagtens påbegyndelse være grundig rengjorte.
 • Efter hver tur skal vognen evt. udluftes og rengøres hvis det er nødvendigt.
 • Der må ikke forefindes tæpper, puder eller andre pyntegenstande i kabinen.
 • Glemmes der effekter i vognen, er føreren pligtig til straks at underrette bestillingskontoret herom, og efterfølgende aflever effekterne på hittegodskontoret.


Hvad siger loven ellers:

 • Vognen er under kontrol af bilinspektionen og politiet, og kan til en hver tid stoppes af politiet for kontrol af taxameter, attester m.v.
 • Føreren skal have gennemgået og bestået et chaufførkursus, inden det kommunale førerkort kan udstedes.
  Der kan udstedes et midlertidigt førekort som gælder max. 3 måneder.

★ ★ ★ ★ ★

​​Vurderet 4.7 / 5 stjerner på baggrund af 46 anmeldelser på Facebook

​FIRMAINFO​

Trafikskolen ApS

CVR: 33883285

ADRESSE​

Lillebæltvej 61

6715 Esbjerg N

​KONTAKT​

Telefon: 75 13 63 84

E-mail: info@trafikskolen-esbjerg.dk